İçeriğe Atla Menüye Atla
logo

BLOG

Mal Alımı İhalelerinde İmalatçılık ve Yetkili Satıcılık Kavramları ve Yaşanan Uyuşmazlıklar

04 Ekim 2017 Mal Alımı İhalelerinde İmalatçılık ve Yetkili Satıcılık Kavramları, Sunulması Gereken Belgeler ve Yaşanan Uyuşmazlık Örnekleri Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin, ‘’İhaleye Katılımda Yeterlik Kriterleri ile Sözleşmenin Yürütülmesi Aşamasındaki Mesleki ve Teknik Yükümlülüklere Yönelik Düzenlemeler’’ başlıklı ikinci kısmında, mal alımı ihalelerinde isteklilerin sağlamak zorunda oldukları mesleki ve teknik yeterlik konularına yer verilmiştir. Yönetmeliğin ‘’İstenecek Belgeler’’ başlıklı 27 inci maddesinin birinci fıkrasının e) bendinde, İdarelerin alımın özelliğini göz önünde bulundurarak, aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı hususunu, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenleyebileceği ifade edilmiştir.... [Devamı]

Work and Residence Permit Regime Under Turkish Law

27 Nisan 2016 WORK AND RESIDENCE PERMIT FOR FOREIGNERS The Turkish Ministry of Labor and Social Security issues the work and residence permits required for foreigners to reside and work in Turkey. Work Permit Foreigners who would like to work in Turkey should obtain apply and get a working permit. The Law Concerning Work Permits of Expatriates No. 4817 introduces four types of work permits. [Devamı]

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Getirdiği Düzenlemeler

15 Nisan 2016 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunda yer alan düzenlemeleri incelemeden önce, kişisel veri kavramının ne ifade ettiğini açıklamak gerekir. Avrupa Konseyi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların uygulamaları uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilgili her türlü veri olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda ad, soyad, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin kimliğini ortaya koyan bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, cihaz kimlikleri, etkileşimde bulunulan k... [Devamı]

Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Hakkında

23 Mart 2016 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’te Yapılan Değişikliklere İlişkin Hukuki Değerlendirme Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu (‘’EPDK’’) tarafından ‘’Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’’ (‘’Yönetmelik’’) te yapılan bir takım değişiklikler, 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikler kapsamında Yönetmelik’in çeşitli maddelerinde, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin şartlarda, usul ve esaslarda bir takım önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değerlendirme yazısında, konunun hukuki boyutunu da ele alabilmek amacıyla özellikle Yönetmelik’e eklenen 6/10 maddesi ile getirilen 1 MW’a kadar tahsis sın... [Devamı]

30 YILDAN FAZLA HİZMET SÜRESİ OLAN KİŞİLERİN EMEKLİ İKRAMİYESİ ALMAYA HAK KAZANMALARI

02 Mart 2016 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun, 17/01/2012 gün ve 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1’inci maddesi ile değişikliğe uğrayan 89’uncu maddesinde; “…emeklilere verilecek olan emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler dikkate alınmaz. Ancak, mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanmış olmakla birlikte, bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmetleri arasında başka bir sigortalılık hali kapsamında çalışması bulunmayanların emekli ikramiyesine esas fiili hizmet sürelerinin hesabında, 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesindeki şartlar aranmaz...” hükmü yer almaktadır. Anılan hüküm uyarınca 30 yılı aşkın süredir hizmet veren kişiler sadece 30 yıl ile sınırlı o... [Devamı]

İflasın Ertelenmesi

06 Ocak 2016 İFLASIN ERTELENMESİ Genel Olarak İflasın ertelenmesi müessesesini, borca batık durumda olan bir sermaye şirketinin mali durumunun ıslahının mümkün olması halinde, o şirketin iflasının önlenmesini sağlayan bir kurum şeklinde tanımlamak mümkündür.[1] İflasın ertelenmesi, geçici hukuki koruma niteliğinde olup, bir yandan sermaye şirketlerinin iç işlerine ve dolayısıyla mali durumuna yabancı olan alacaklıların, şirket tarafından yapılan borca batıklık bildirimi üzerine, beklenmedik bir anda ortaya çıkan iflas sebebiyle uğrayabilecekleri zararlara karşı korunması; diğer yandan mali durumunun düzeltilmesi imkânı bulunan bir semeye şirketinin iflastan kurtularak varlığını sürdürebilmesi amaçlarına hizmet etmektedir.[2] [Devamı]

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Kamu Zararı

28 Aralık 2015 Günümüzde ekonomik gelişmelerin ve büyümenin etkisiyle, niteliği gereği kamu bütçesinden karşılanması gereken çeşitli yapım işleri ile kamunun işleyişi gereği zaruri olan bir takım hizmet ve mal alımlarının gerçekleştirilmesi amacıyla her yıl artarak devam eden rakam ve oranlarda kamu alımları yasal düzenlemeler ile sınırları çizilen ihale usulleri ile gerçekleştirilmektedir. Söz konusu ihaleler ile ilgili gerek İdareler gerekse istekli veya istekli olabilecekler tarafından hazırlık mahiyetinde birçok işlem yapılmakta, ihale sürecinde de kamu ve özel olmak üzere çift taraflı bir katılım söz konusu olmaktadır. Bu süreçlerde, ihale sisteminin temel gayesi olan yapım işinin, mal alımının veya hizmetin açık ve rekabetçi bir ortamda en uygun şartlarla yerine getirebilecek kişiye gördürülmesi ol... [Devamı]

Tüketici Kredileri Sözleşmeleri Yönetmeliği'ndeki Düzenlemeler Hakkında

04 Aralık 2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca, 22 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 22 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe giren ‘Tüketici Kredileri Sözleşmeleri Yönetmeliği’ yenilenerek, kredi kullanmayı düşünen tüketicileri yakından ilgilendirecek bir takım düzenlemeler getirmiştir. Yönetmelik, kredi veren ile tüketici arasında kurulan her türlü tüketici kredisi sözleşmesi ile faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesini veya benzer şekilde taksitle ödeme imkanını sağlayan kredi kartı sözleşmelerini ihtiva etmektedir. [Devamı]

Eski Osmanlı Vakıflarında (Mazbut ve Mülhak Vakıflarda) Vakıf Evlatlarının Galle Fazlası Alacağı

18 Kasım 2015 5737 sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca mazbut vakıf; Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen ve temsil edilen, mülga 743 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce kurulmuş olan vakıfları; mülhak vakıf ise; yine 743 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş vakıfları ifade etmektedir. Osmanlı İmparatorluğu tarihine göz atıldığında, esasen sistemin vakıflar üzerine kurulu olduğu, herhangi bir süreye tabi olmaksızın kurulan vakıfların hayrat ve/veya akar bazında pek çok gayrimenkul ve gelire sahip oldukları görülmektedir. Nitekim Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de kuruluş amacına uygun olarak en ulvi görevlerinden biri, vakıfların vakfiyelerine uygun olarak yaşatılmasının ve muhafazasının sağlanması,... [Devamı]
Sayfalar: 12